1. MÁJ - PRÍBYTOK BOHA S ĽUĎMI

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V deň, keď si Cirkev pripomína svätého Jozefa a hodnotu ľudskej práce, sme sa stretli v bratskom kruhu v Zlatých Moravciach.

Naše stretnutie sme začali spoločnou modlitbou Regina Coeli, po ktorej sme slávili poludňajšiu modlitbu Liturgie hodín. Ďalším momentom našej modlitby boli Litánie k svätému Jozefovi, v ktorých sme vzývali Jeho ochranu nad celou našou rehoľnou rodinou. Momentom, ktorý ukončil našu modlitbu, bolo požehnanie nového svätostánku v kaplnke bratov. Tomuto obradu predsedal otec Michal, generálny predstavený našej Kongregácie. Eucharistický Kristus si tak našiel nové miesto v spoločenstve tešiteľov v Zlatých Moraciach.

Naša duchovná obnova sa skončila spoločným agapé.

Zdieľať na: